အတိုင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Reach Out Myanmar (လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ) သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္…

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မိမိရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိတ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အျပဳအမူႏွင့္ ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို Reach Out Myanmar (လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ) မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္…

သင္တန္းႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Reach Out Myanmar (လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ) အေနျဖင့္ NGO/ INGO မ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္…

Logo-01-768x441

လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာဆိုတာ

Reach Out Myanmar (လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ) သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြ႕္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္  …

ဆက္ဖတ္ရန္

လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

စံုတြဲ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ မိသားစုေဆြးေႏြးမႈ

ခ်စ္သူစံုတြဲ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ မိသားစုဘ၀တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႕သည့္ အေျခအေန၊ ဆက္ဆံေရးတိမ္းေစာင္းလာသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္…