လိပ္စာ

Reach Out Myanmar (လူတိုင္းအတြက္ စိတ္ပညာ)

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

တိုက္ ၃၁၊ အခန္း ၁၆၊ တတိယထပ္၊ ဦး၀ိစာရအိမ္ရာ

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Facebook

Reach Out Myanmar – လူတိုင္းအတြက္စိတ္ပညာ
(https://www.facebook.com/ReachOutMyanmar)

အီးေမးလ္

ရံုးဖြင့္ခ်ိန္

တနလၤာ              ပိတ္ရက္
အဂၤါ                    နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ
ဗုဒၶဟူး                 နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ
ၾကာသပေတး      နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ
ေသာၾကာ            နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ
စေန                    နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅နာရီ
တနဂၤေႏြ             ပိတ္ရက္